Hizmetlerimiz

TalentPayroll | Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Teknik Bordro Danışmanlığı Hizmeti

Bordro yönetimi belki de şirketlerin insan kaynakları yönetimlerinin en hassas konularından biridir. Sık sık değişen yönetmelikler ve barındırdığı riskler nedeniyle bordro yönetimi konusunda şirketler dış kaynak kullanarak danışmanlık hizmetlerine yöneliyor.

Teknik bordro Puantaj ilişkisi ve güçlü yazılımın; Ücret yönetiminde Puantaj hayati önem arz eden bir konudur. Çalışanların ücretlerinin eksiksiz bir biçimde ödenmesi iyi işleyen sağlıklı bir puantaj sistemi ile mümkündür.

Konunun geçmişine baktığımızda üretimin ve dolayısı ile çalışanların olduğu her dönemde işçilerin bir şekilde puante edildiklerini görürüz. Bu onların çalışmalarının karşılığını almaları bakımından gereklidir. Geçmişte sektörel farklılıklar çerçevesinde bu konuda değişik yöntemler kullanılmıştır. Örneğin puantörler aracılığı ile puantaj takibi, fabrika gibi üretim işletmelerinde kart basmak yöntemi, manuel olarak tutulan imza föyleri gibi yöntemler sıkça karşımıza çıkanlardır.

Gelişen teknoloji ile birlikte bu yöntemler yerini digital uygulamalara bırakmıştır. Ücret bordrosuna puantajın manuel değil elektronik ortamda devam takip sistemleri (PDKS) ile aktarılması bu alandaki en önemli gelişmelerden biridir. Diğer taraftan kart okutma, parmak okutma gibi sistemler devam takibi konusunda önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Diğer taraftan ücret bordrosu ve puantaj konularının dış kaynak kullanımlı bir Teknik bordro hizmetine dönüşmesi bu alanda önemli bir devrim niteliğindedir. Bununla birlikte Teknik Bordro hizmetini dışarıdan satın almanın kuruluşlara tek başına bir avantaj sağlamayacağı gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz.

Teknik bordro ve puantaj hizmet ancak üstün yeteneklerle donatılmış bir yazılımla yani teknoloji ile desteklendiği koşulda kuruluşlara gerçek avantajı sağlayacaktır.

TalentPayroll hizmeti alan firmalar, günümüz rekabet koşullarında operasyonel maliyetlerini azaltarak, maliyetlerini daha iyi kontrol edebiliyor ve sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebiliyorlar.
TalentPayroll hizmeti alan firmalar, günümüz rekabet koşullarında operasyonel maliyetlerini azaltarak, maliyetlerini daha iyi kontrol edebiliyor ve sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebiliyorlar.
Dış kaynak kullanımı tercih eden firmaların başlıca avantajları;

 • Ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlıyor.
 • Süreçlerin kalitesi artıyor.
 • Şirketin sahip olmadığı uzmanlıkları dışarıdan sağlayarak kullanabiliyorlar.
 • Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebiliyorlar.
 • Riskleri minimize ederek, paylaşmış oluyorlar
 • İşlevselliğe esneklik kazandırabiliyorlar.

Bordro Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri Nelerden Oluşuyor ?

 • Yasal zorunluluklar ve firmaların işletme politikaları çerçevesinde ücret bordroları düzenlenir, basılır ve çalışanlara dağıtılmak üzere toplu olarak Firmalara gönderilir.
 • Ücret ödemelerinin yapılması için banka ücret listesi hazırlanır.
 • Muhasebe fişinin hazırlanması için ücret bordrolarına ilişkin gerekli bilgiler raporlanır.
 • Çalışanların SGK’ya girişleri TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatları TalentPayroll tarafından hesaplanarak ödemelere yansıtılır.
 • İşten çıkışlarda SGK’ ya bildirim TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • İşten çıkışlarda çalışana ait ilgili yılın "Kümülatif Vergi Matrahı” nı gösteren belge TalentPayroll tarafından hazırlanır.
 • Aylık SGK prim bildirgeleri TalentPayroll tarafından (e-bildirge) hazırlanır ve tahakkukları yapılır.
 • Aylık İşgücü Çizelgeleri hazırlanır ve TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • SGK Eksik Gün Bildirim Formları hazırlanır ve imzalanmak üzere Firmalara ulaştırılır.
 • Çalışanların asgari geçim indirimi hesapları yapılır, listelenir ve her ay sonunda ücret bordrolarına aktarılır.
 • Yılsonunda karşılık ayrılmak üzere Firmaların kıdem tazminatları yükü hesaplanır.
 • Çalışan bazında, masraf merkezi veya birim bazında ücret ve diğer ödenek bilgileri, avans, borç, icra kesintileri, net ödemeleri ve işveren payları dahil edilmiş maliyetleri gösteren listeler hazırlanır.
 • İnternet ortamında tüm özlük bilgileri yetki dahilinde görüntülenir.

Danışmanlık Hizmeti

TALENTPAYROLL olarak işletmenizde işçi işveren ilişkileri konusunda ve Sosyal Güvenlik alanında yaşayacağınız tüm süreçlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet kapsamında çalıştığımız firmalar 7 gün 24 saat telefon desteği, bizzat yerinizde destek şeklinde hizmet alabilmektedirler.

Danışmanlık hizmeti hangi alanları kapsıyor ?

 • Temel SGK Mevzuatı ve Teşvikler
 • Ücret Gelirleri, Vergi Mevzuatı

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetinin Detayları nelerdir ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sosyal güvenlik ikincil mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları hakkında, şirket tarafından danışmanlık talep edilen konuya ilişkin görüşlerin, sonuç odaklılığı esas alarak, hızlı ve etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi,
Şirket uygulamalarını etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin takibinin yapılarak, anlaşılır ve sade bir dille yazılı olarak mail ortamında şirkete iletilmesi,
Şirket tarafından talep edilmesi halinde, meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının yakinen takibi ile yasal prosedür ve yapılacaklarla ilgili olarak bilgilendirme yapılması,
Yeni işyeri açılışı, nevi değişikliği, birleşme ve işyerinin kapanması süreçlerinde yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirme yapılması,
Tüm çalışanların SGK’ya bildirilmesi, bu kişilerin sigortalılık statülerinin belirlenmesi, işten ayrılış süreleri,
Sigortalıların prim gün sayıları, prime esas kazançları toplamı, kısmen ya da tamamen prim matrahına ilave edilmeyen kazançları, aylık prim ve hizmet belgesinin hazırlanması ve kanun türünün belirlenmesi konularında bilgilendirme yapılması,
SGK prim teşvikleri konularında genel bilgilendirme yapılması.

İş Gücü Destek Hizmeti

TalentPayroll işletmenizde yardımcı ve teknolojik işler gibi dışarıdan destek almayı düşündüğünüz tüm iş alanları için kendi kadrosu ile sizin bünyenizde yardımınıza hazırdır. Bu hizmetimiz kapsamında istihdam etmeyi planladığınız elemanları biz bulup alt işvereniniz olarak tamamen yasal statüde istihdam etmekteyiz.

Seçme ve Yerleştirme Hizmeti

Hizmetimiz kapsamında Şirketinizin organizasyonel yapısı içinde yer almasını öngördüğünüz memur, orta kademe, ya da üst kademe yöneticisi her pozisyonda aday geniş ve güncel aday havuzumuzdan talebiniz olan pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere uygun olarak titizlikle seçilir, yapılacak ön görüşme ve değerlendirmenin ardından sizin seçiminize sunulur. Tercih bildiriminiz olumlu olduğu takdirde aday ile ilgili referans araştırmaları da tarafımızca gerçekleştirilerek bilgiler size süratle aktarılır.

Bu hizmetimizin gereği olarak istihdamı gerçekleşen adayın 3 ay içinde işten ayrılması ya da sizin değerlendirmeniz sonucunda adayın yetersiz bulunması durumunda garanti koşulları gereği yeni bir aday ücretsiz olarak tekrar seçiminize sunulacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

TalentPayroll’u tercih ettiğinizde 29 Yıldır sadece İnsan Kaynakları yazılımları üretmiş TalentSYS’nin INKA Net ve INKA Mobil yazılımındaki modülleri kullanma fırsatına sahip olarak, firmanızın İK Yönetim süreçlerini dijital ortama taşıyabiliyor, mobil kullanım rahatlığını yaşayabiliyorsunuz.

TalentPayroll Hizmeti ile birlikte sahip olacağınız İK Yazılım modülleri;

Temel Sistem

Inka.Net üzerinde kurum ve organizasyon yapısının tanımlandığı, çalışan bilgilerinin detaylı olarak kayıt altına alındığı ve bu bilgilerin kullanımı ile raporlama ve analizlerin gerçekleştirildiği modüldür. Tüm özlük işleri temel sistem üzerinden yönetilmektedir. Organizasyon ve çalışan bazında yapılan tüm değişiklikler tarih bazlı kayda alınmakta ve raporlanabilmektedir.
Çalışan ve organizasyon ile ilgili standart raporlar ile beraber anlık ihtiyaçlar doğrultusunda esnek raporlama fonksiyonu sayesinde istenilen raporlar istenilen formatta alınabilir.

Bordro / Tahakkuk

INKA.NET Bordro/Tahakkuk modülünü tanıtmadan önce ; genel anlamda ücretin tanımını yapmak faydalı olacaktır. En geniş anlamıyla ücret bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak işveren tarafından ödenen tutardır.193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. Maddesinde de ücret “işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

İşçilere yapılan ücret ve diğer tüm ödemelerin kanıtlanması işverene düşer ve bunun kanıtlanması için en önemli araç Ücret Bordrosu ( Ücret Hesap Pusulası)’dur.

Ücret Bordrosu, ücrete ilişkin tüm detayların yani vergi, fon kesintisi sosyal güvenlik primi gibi yasal kesintiler ile işçiye o ay yapılan indirim ve ek ödemeleri içeren kısaca brüt ücretin nasıl net ücrete dönüştüğünü gösteren ve işçiye her ay verilmesi zorunlu olan belgedir.

Ücret Bordrosunda yasal olarak bulunması gereken bazı hususlar vardır.

 • İşyerinin Ünvanı ve İşyeri Sicil Numarası
 • Bordronun ilişkin olduğu ay
 • İşçinin Adı Soyadı
 • Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası ve/veya kimlik numarası
 • Ücret ödenen gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Sigortalının imzası
 • Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti)
 • Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı
 • Fazla mesai,genel tatil, resmi tatil ücretleri,prim,ikramiye gibi tüm ek ödemeler
 • Ücretten kesilen Sigorta primi,avans,icra,nafaka gibi her türlü kesinti

İnka.net Bordro/Tahakkuk modülü, Güncel mevzuata uygun resmi işlemlerin gerçekleştirildiği, bordro, tahakkuk ve SGK işlemlerinin yönetildiği modüldür. Bordro sürecinin tamamı ile ilgili raporlamalar ve aktarımlar online olarak gerçekleştirilir.
Esnek yapısı sayesinde,

 • Brüt ve net maaş hesapları yapılır.
 • Dönem bazında her çalışan için istenilen sayıda bordro üretilir.
 • Bordro içerisinde istenilen sayıda ücret ve ödenek tanımı yapılır.
 • Kıdem ve ihbar hesaplamaları otomatik olarak yapılır.
 • SGK, İşkur ve banka aktarımları online olarak gerçekleştirilir.
 • Tüm teşvik uygulamaları güncel olarak takip edilir, bordro ve mevzuat uzmanı iş ortakları sayesinde standart raporlar hazırlanır ve uygulanır.
 • Bordro detay raporları ve icmaller online olarak üretilir.
 • Muhasebe aktarımları kolaylıkla gerçekleştirilir.
 • Fark bordroları rahatlıkla hesaplanır.
 • Toplu puantaj aktarımları rahatlıkla gerçekleştirilir.
 • İcra takibi ve maaş kesintileri otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • PDKS sistemleri ile entegrasyon sağlanır.

İNKA Self Servis

Çalışan ve yöneticilerin,

 • Kendi ve kendilerine bağlı ekiplerin bilgilerini görüntüleyebildiği ve verilen yetkiler çerçevesinde güncelleyebildiği,
 • İzin yönetimi, fazla mesai yönetimi, seyahat yönetimi gibi onay mekanizması gerektiren süreçlerin çalıştırıldığı ve raporlandığı,
 • Belge talep ve yönetiminin gerçekleştirildiği,
 • Bordroların çalışanlar tarafından online olarak görüntülenebildiği,
 • Çalışanların üzerinde yer alan zimmetlerin takip ve yönetiminin gerçekleştirebildiği modüldür.

İNKA Belge

Çalışanların verilen yetkiler doğrultusunda özlük dosyalarında bulunan belgelere ulaşabildiği, güncelleyebildiği, İK Yöneticilerinin eksik belge kontrollerini kolaylıkla yaparak belge yönetimini yerine getirebildiği bir modüldür. Çalışanların ihtiyaç duydukları diğer belgeleri de sistem üzerinden temin edebilmelerini sağlar.

İNKA Fazla Mesai

İş Kanunu çerçevesinde fazla mesai sisteminin yönetildiği, onay süreçlerinin yürütüldüğü modüldür.

İNKA Organizasyon Şeması

Tanımlanan organizasyon yapısı ve pozisyonlar doğrultusunda güncel ve tarih bazlı organizasyon şeması istenilen detayda alınabilir. Yöneticiler kendi organizasyonlarını istenilen raporlama seviyesi bazında görüntüleyebilir.
Dönem bazında norm kadro planlaması yapılabilir ve fiili durum ile karşılaştırma yapılması sağlanır.

İNKA İzin Yönetimi

İş Kanunu kapsamında ya da kurumun belirlediği izin kuralları doğrultusunda izin yönetiminin yürütüldüğü modüldür. Aynı anda izine çıkmaması gereken personel tanımlanabildiği gibi, sadece izin yönetimi değil takvim programınız ile de entegre olarak zaman yönetimi yapar.

İK Kokpit

Şirketin tüm veri tabanından alınarak hazırlanan verileri gösterir ve size tam olarak gereken bilgileri verir. Veri tabanından münferit olarak seçilen bilgileri aktararak, bilgiler ile ilgili bireysel bir genel bakış sağlar.

İNKA Adres Yönetimi

Mağaza/Şube yapısına sahip firmalarda çalışanların adres bilgilerine göre ulaşım planlamasının yapılabileceği modüldür.

TalentSys Haberler

Hem Bordro, Hem İK Süreçleriniz Birarada !

Tarayıcınız video etiketini desteklemiyor.

Tüm Haberler